Vanaf 1 januari 2012 kunnen bedrijven hun investeringen in R&D aftrekken van de belasting. En speciaal voor het mkb komt er een innovatiefonds van 500 miljoen euro, zo blijkt uit de ‘bedrijfslevenbrief’ die minister Verhagen vandaag (de twééde dinsdag in september) namens het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Die belastingaftrek had Verhagen al eerder beloofd, maar het staat nu dus zwart op wit.

De brief is een reactie (zeg maar DE reactie) op de adviezen die de 9 zogeheten topsectoren eerder dit jaar mochten uitbrengen. Per topsector staat er een lijstje plannen en toezeggingen in. Niet alles is even concreet maar het Dutch Polymer Institute (DPI) wordt volgend jaar doorbetaald en de topinstituten TI Pharma, CTMM en BMM mogen een fusie tegemoet zien.

Enkele andere (algemene) maatregelen betreffen het permanent maken van de crisis- en herstelwet, versimpeling van de milieuregels, kortere doorlooptijden bij medisch-ethische toetsing voor nieuwe producten, afschaffing van de jaarlijkse heffing voor de Kamers van Koophandel (in 2013) , belastingvoordeel voor buitenlanders die na hun promotie hier willen blijven werken, en investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs die oplopen tot 310 miljoen euro in 2015. Dit laatste tot vreugde van betrokkenen.

Ook ‘krijgen burgers, bedrijven en instellingen de mogelijkheid alternatieven voor bestaande wet- en regelgeving aan te dragen’.

Het beleid om méér onderzoeksbudget naar de topsectoren te schuiven, wordt voortgezet. Zo worden bedrijven, kennisinstellingen en overheid in elke topsector geacht om jaarlijks innovatiecontracten af te sluiten, waarin wordt vastgelegd welke onderzoeksprogramma’s er lopen en wie ze betaalt. Het overheidsbudget voor deze contracten wordt overigens pas volgend jaar bekend.

Wel is nu al aangekondigd dat NWO, KNAW, TNO en de overige kennisinstituten er in 2015 voor minstens 600 miljoen euro in moeten participeren. NWO denkt daar het hare van, zo blijkt uit een persbericht.

Tot slot komt er één breed ‘masterplan bètatechniek’ ter bestrijding van het bètatekort, uit te voeren door het Platform Bèta Techniek. De regie komt grotendeels te liggen bij de topsector Chemie, die met de eigen ‘human capital agenda’ veel verder is gevorderd dan de overige topsectoren.

De uiteindelijke ambitie is om in 2020 tot de wereldwijde topvijf van kenniseconomieën te behoren. Tussen nu en 2015 moet alvast voor minstens 500 miljoen euro aan R&D-initiatieven worden ontwikkeld, waarvan minstens 40 procent door het bedrijfsleven wordt betaald. In 2020 moeten de R&D-investeringen zelfs zijn opgelopen tot 2,5 procent van het bruto binnenlands product.

bron: Rijksoverheid

Onderwerpen