COOKIEVERKLARING

For English, see below.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Aangezien C2W en KNCV Media onderdeel zijn van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging, hanteren deze kanalen dezelfde richtlijnen.

GEBRUIK VAN PERMANENTE COOKIES

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

GEBRUIK VAN SESSIE COOKIES

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

GOOGLE ANALYTICS

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

SOCIAL MEDIA

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze kunt u terug vinden in de instellingen van uw browser.

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN VERWIJDERING DAARVAN

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

COOKIE STATEMENT

We use cookies on this website. A cookie is a small, simple file that is sent with the pages of this website and stored by your browser on your computer’s hard drive. The information stored therein can be sent back to our servers during a subsequent visit. Since C2W International and KNCV Media are part of the Royal Netherlands Chemical Society, these channels follow the same guidelines.

USE OF PERSISTENT COOKIES

With the help of a permanent cookie, we can recognise you when you visit our website again. The website can therefore be adjusted to your preferences. Also when you have given your permission for placing cookies, we can remember this by means of a cookie. This saves you having to repeat your preferences over and over again, which saves you time and makes it easier for you to use our website. You can remove permanent cookies via your browser settings.

USE OF SESSION COOKIES

Using a session cookie, we can see which parts of the website you have viewed during this visit. This enables us to adapt our service as much as possible to the surfing behaviour of our visitors. These cookies are automatically deleted as soon as you close your web browser.

GOOGLE ANALYTICS

Through our website, a cookie is placed by the American company Google, as part of the “Analytics” service. We use this service to track and get reports about how visitors use the website. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or insofar as third parties process the information on Google’s behalf. We have no influence on this. We have not authorised Google to use the analytics information obtained for other Google services.

The information that Google collects is anonymised as much as possible. Your IP address is expressly not provided. The information is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Google states that it adheres to the Safe Harbor principles and is affiliated with the Safe Harbor program of the U.S. Department of Commerce. This means that there is an adequate level of protection for the processing of any personal data.

SOCIAL MEDIA

Our website contains buttons to promote (“like”) or share (“tweet”) web pages on social networks such as Facebook and Twitter. These buttons work through pieces of code that originate from Facebook and Twitter respectively. Cookies are placed by means of this code. We have no influence on this. Please read the privacy statements of Facebook and Twitter (which can change regularly) to read what they do with your (personal) data that they process via these cookies.

The information they collect is anonymised as much as possible. The information is transferred to and stored by Twitter, Facebook, Google + and LinkedIn on servers in the United States. LinkedIn, Twitter, Facebook and Google + state that they adhere to the Safe Harbor principles and are affiliated with the Safe Harbor programme of the American Department of Commerce. This means that there is an adequate level of protection for the processing of any personal data.

RIGHT TO ACCESS AND CORRECT OR DELETE YOUR DATA

You have the right to request access to and correction or deletion of your data. Please refer to our contact page. In order to prevent abuse, we may ask you to identify yourself adequately. When it comes to access to personal data linked to a cookie, you must send a copy of the cookie in question. This can be found in the settings of your browser.

SWITCHING COOKIES ON AND OFF AND DELETING THEM

More information about enabling, disabling and deleting cookies can be found in the instructions and/or by using the help function of your browser.