Van de tien miljoen euro overbruggingskrediet, die de overheid had toegezegd om de technologische topinstituten na 2012 in de lucht te houden, gaat 3,4 miljoen euro naar het TTI Groene Genetica en de rest naar TI Pharma. Dat blijkt het kabinet vorige week te hebben besloten.

In de topinstituten werken overheid en bedrijfsleven samen aan onderzoek en ontwikkeling. Het overheidsdeel van de financiering is geregeld tot eind 2011. Bijna iedereen is het er over eens dat de topinstituten het meer dan waard zijn om daarna een vervolgfinanciering te regelen. Maar alom wordt gevreesd dat de betrokken ambtenaren het fysiek niet gaan redden om die nieuwe regeling op tijd in elkaar te zetten, zelfs niet nu de verkiezingen een jaartje eerder worden gehouden dan oorspronkelijk was gepland.

 

Met name TI Pharma heeft daarom vorig jaar verwoede pogingen gedaan om een voorschot te krijgen uit de FES-gelden (aardgasbaten). Het bleek echter niet mogelijk om de regels, die gelden voor de toekenning van dat geld, ver genoeg om te buigen om aan het verzoek te voldoen.

 

Als doekje voor het bloeden werd die 10 miljoen beloofd, die dus nu is verdeeld.

 

Het TI Groene Genetica reageerde als volgt (citaat uit persbericht dd. 2 juni 2010):

 

“KABINET STELT EXTRA ONDERZOEKSGELD TER BESCHIKKING AAN TECHNOLOGISCH TOPINSTITUUT GROENE GENETICA

Op 28 mei heeft het kabinet besloten het TTI GG een aanvullend budget ter beschikking te stellen van 3,4 miljoen euro, voor het bevorderen van vernieuwend onderzoek en goed onderwijs in de plantwetenschappen. Hiermee geeft de overheid een duidelijk signaal af dat de plantenveredelingsector voor Nederland behouden moet blijven en dat continuering van TTI GG na 2012 gewenst is.

(knip)

Het nu toegekende budget is door het kabinet geoormerkt als een overbruggingsbudget, dat TTI GG in staat stelt toe te werken naar een tweede fase na 2012, wanneer de aanvankelijke looptijd van TTI GG eindigt. Samen met bijdragen vanuit participerende bedrijven en kennisinstellingen kan TTI GG hiermee onderzoeks—en onderwijsactiviteiten ontwikkelen voor een totaal bedrag van 6,4 miljoen euro.”

 

Maar het TI Pharma laat een heel ander geluid horen (citaat uit een ander persbericht dd. 2 juni 2010):

 

“MISSIE TOP INSTITUTE PHARMA IN GEVAAR

Nog steeds is er onzekerheid over het voortbestaan van het TI Pharma. Afgelopen vrijdag heeft de Ministerraad de definitieve beslissing over het TI PTharma overgedragen aan een volgend kabinet. Van de gevraagde 60 miljoen euro die via het Fonds Economische Structuurversterking is aangevraagd voor de komende vier jaar is slechts 6 miljoen euro toegekend als overbruggingsfinanciering. Hiermee ontstaat direct gevaar voor het voortbestaan van het TI Pharma. Toegezegde private investeringen ter waarde van 50 miljoen euro in innovatief geneesmiddelenonderzoek in Nederland komen hiermee op losse schroeven te staan.”

(knip)

Het TI Pharma blijft zich inspannen voor een gezonde herfinanciering. Directeur Willem de Laat: ‘Onze teleurstelling is groot, zeker gezien het zeer positieve tussentijdse evaluatierapport. Ik snap een overheid die de keuze maakt om te investeren in een fantastisch initiatief binnen de gezondheidsgerelateerde life sciences. Ik snap ook een overheid die de keuze maakt daar niet in te investeren. Maar ik kan niets met een overheid die eerst 130 miljoen investeert en binnen een paar jaar visieloos een noodzakelijk besluit over funding doorschuift naar een volgend kabinet en wat reisgeld voor onderweg meegeeft. Er is nu al opgelopen schade, maar deze zal snel groter worden.’”

 

Oordeelt u zelf.

 

bron: TI Pharma, TTI GG

Onderwerpen