Wie is de gemiddelde Nederlandse bèta? Die bestaat natuurlijk niet, maar het Bèta Beloningsonderzoek onthult wel een paar algemene kenmerken.

De gemiddelde bèta is nog steeds voornamelijk een man; ruim driekwart van de deelnemers aan het Bèta Beloningsonderzoek is man. Bij ingenieurs is de verhouding het scheefst (84% man), bij biologen en life scientists het meest gelijk (respectievelijk 54 en 55% man). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 40 jaar (SD=12 jaar), waarvan ze al ongeveer 15 jaar in de bètasector werken.

Schermafbeelding 2023-03-01 094724

Beeld: Bèta Beloningsonderzoek, opmaak: Curve.nl

De 750 respondenten zijn met name chemici en life scientists. De overige respondenten waren technici, biologen en natuurkundigen. 

De man-vrouwverdeling is de afgelopen 40 jaar richting een groter aandeel vrouwen verschoven. Van de respondenten ouder dan 60 jaar is slechts 2,6% vrouw. Dat aandeel neemt per leeftijdsgroep toe tot 50,6% vrouw bij de twintigers. Deze gelijke verdeling komt vooral door biologen, chemici en life scientists, waar respectievelijk 60%, 45% en 63% van de twintigers vrouw zijn.

Ongeveer een vijfde van de respondenten werkt bij een grote organisatie (>10.000 medewerkers), onder chemici is dit met 15% net wat lager. Iets minder dan de helft werkt in het midden- en kleinbedrijf (<250 medewerkers). Het aandeel vaste contracten stijgt met leeftijd. De vijftigers en zestigers hebben het vaakst een vast contract (~95%). Dat aandeel zakt bij veertigers, dertigers en twintigers naar respectievelijk 83%, 77% en 49%.

Bèta’s zitten gemiddeld al redelijk lang, namelijk 8 jaar, bij dezelfde werkgever, en chemici nog iets langer, 8,6 jaar. De meeste respondenten hebben een HBO bachelor of WO master afgerond (beiden 30%). Onder chemici kwam de HBO bachelor vaker voor (35%) en de WO master iets minder (26%). 20% van de respondenten heeft een PhD, bij de chemici is dat 16%.

Als we kijken naar de totale jaarsalarissen zien we dat managementposities er duidelijk bovenuit springen, zowel in salesfuncties, het onderzoek en de productie. Ook hoogleraren en procesengineers in technical support en design scoren bovengemiddeld, al is bij die engineers de spreiding van de salarissen een stuk groter. De respondenten verdienen gemiddeld €66.000 per jaar, waarbij de salarissen variëren van €23.000 tot €188.000 per jaar. De laagste gemiddelde jaarsalarissen zien we bij analisten en technicians. Hun salarissen bungelen in alle vakgebieden (kwaliteitscontrole, R&D en universitair onderzoek en productie) onderaan. Operators in de productie komen er ook opvallend slecht vanaf, zeker als je meeneemt dat zij ook nog eens de minste vakantiedagen hebben van alle respondenten.

Leidinggevende en managementposities verdienen dus relatief goed, maar het overgrote deel van de respondenten bekleedt geen leidinggevende functie (64%). 23% van de respondenten geeft leiding aan minder dan tien mensen, 11% aan 10 tot 50 mensen en 2,6% aan meer dan vijftig mensen. De kans om een leidinggevende functie te vervullen stijgt met leeftijd. 19% van de mannen in de twintig vervult een leidinggevende functie en dat aandeel stijgt per leeftijdscategorie tot 58% bij de zestigplussers. Van de vrouwen in de twintig vervult 12% een leidinggevende functie, dit aandeel stijgt tot iets minder dan de helft voor veertigers en vijftigers. Het aantal vrouwelijke respondenten van boven de zestig was te laag om een uitspraak te doen over het aandeel leidinggevenden.

We vinden werksfeer en collega’s belangrijk

Bij de stellingen over werkbeleving binnen de organisatie zien we dat de respondenten opvallend positief zijn over hun team. De stellingen over hulpvaardigheid binnen het team en tevredenheid over collega’s scoorden beiden het hoogst (4,2 en 4,3 op een schaal van 1 tot 5). Ook als we de respondenten vroegen waar ze op letten bij het kiezen van een werkgever, scoorden werksfeer en collega’s het hoogst.

Alle stellingen over werkomstandigheden leverden positieve cijfers. De laagste score zagen we bij ‘continue feedback van de leidinggevende’, maar dit was nog steeds een 3,4. Bij persoonlijke omstandigheden scoorde ‘mogelijkheden voor professionele groei’ eveneens een 3,4. We vergeleken ook de gemiddelde score per stelling voor degenen die positief zijn over hun werkgever met diezelfde score bij de respondenten die negatief zijn over hun werkgever. De respondenten die negatief zijn over hun werkgever gaven met name lagere scores op de punten ‘mijn organisatie maakt haar beloftes waar’, ‘mijn werk wordt gewaardeerd’, ‘deze organisatie staat open voor ideeën’ en ‘mogelijkheden voor professionele groei’. De stellingen over samenwerking binnen het team scoorden gemiddeld goed, ongeacht hoe tevreden de respondenten waren met hun werkgever.

Al met al lijken de respondenten dus best tevreden over hun werk. Meer dan een derde zegt totaal niet op zoek te zijn naar een nieuwe functie. Een ongeveer even groot deel zegt niet actief te zoeken, maar staat open voor een mooie kans mocht die zich aandienen. In de huidige krappe arbeidsmarkt zullen werkgevers dus flink hun best moeten doen om ervaren krachten los te weken bij de concurrentie. 

pdf_C2W2301_06-07_Betabeloning

Beeld: Bèta Beloningsonderzoek, opmaak: Curve.nl

Salaristabel op basis van het Bèta Beloningsonderzoek. De medianen per functie zijn met roze stippen aangegeven en de bijbehorende getalwaarden staan rechts in de tabel.

Als we kijken naar de totale jaarsalarissen zien we dat managementposities er duidelijk bovenuit springen, zowel in salesfuncties, het onderzoek en de productie. Ook hoogleraren en procesengineers in technical support en design scoren bovengemiddeld. De respondenten verdienen gemiddeld €66.000 per jaar, waarbij de salarissen variëren van €23.000 tot €188.000 per jaar. 

Bèta Beloningsonderzoek

Het Bèta Beloningsonderzoek is het grootste beloningsonderzoek onder bèta’s van Nederland. De jaarlijkse enquête werd sinds 2011 uitgevoerd door de tijdschriften C2W en TW, CheckMark Labrecruitment en organisatie-adviesbureau Berenschot. Na twee jaar pauze wegens corona bliezen we de enquête afgelopen jaar nieuw leven in. In 2022 deden meer dan 700 mensen werkzaam in de bètasector eraan mee. Het onderzoek werd voor het eerst uitgevoerd in samenwerking met de beroepsverenigingen voor ingenieurs (KIVI), biologen (NIBI) en natuurkundigen (NNV). Dit is een uitgebreide versie van de analyse die in het januarinummer van C2W|Mens&Molecule verscheen.

Extra documenten

Klik op de link om deze bestanden te downloaden en te bekijken