Er zitten gemiddeld 900 bacteriesoorten in uw neus, 800 in uw wangslijmvlies, 1.300 op uw tanden, 4.000 in uw darmen en 300 in uw vagina, als u die tenminste heeft. Dat is de managementsamenvatting van een uitgebreide internationale studie naar het menselijke microbioom, die zojuist is verdeeld over 2 publicaties in Nature en nog eens 12 in diverse PLoS-edities.

Het Human Microbiome Project Consortium, een wereldwijd samenwerkingsverband van een stuk of 80 onderzoeksorganisaties, is er 5 jaar mee bezig geweest.

In die tijd zijn 129 gezonde Amerikaanse mannen, in de leeftijd van 18 tot 40 jaar, elk op 15 plekken bemonsterd. Hetzelfde gebeurde met 113 dito vrouwen, en vanwege die vagina leverden zij elk 18 monsters. Elke proefpersoon leverde maximaal 3 keer een collectie monsters in.

Alles bij elkaar leverde het 11.174 monsters op. Uit elk monster werd vervolgens al het DNA geïsoleerd en gesequenst, om in kaart te krijgen welke genetische functionaliteiten allemaal aanwezig waren. Daar kwam uit dat dit ‘microbiële metagenoom’zo’n 8 miljoen verschillende eiwitcoderende genen omvat, dus 360 maal zo veel als het menselijke genoom.

Om te bepalen bij hoeveel bacteriesoorten die genen precies hoorde, werd apart daarvan gekeken naar het 16S-gen uit het ribosomale RNA. Dat gen komt alleen bij bacteriën voor en is bij elke soort een beetje anders, zodat het als een soort ‘barcode’ voor bacteriesoorten kan dienen.

Er kwam uit dat het darmkanaal verreweg de grootste variatie aan bacteriën vertoont, en dat de vagina wat dit betreft het saaist is. Maar belangrijker is de conclusie dat, zeker in die darmen, wel altijd ongeveer dezelfde functionaliteiten aanwezig zijn maar dat ze niet per se altijd in dezelfde soorten hoeven te zitten.

Met andere woorden: er zijn groepen bacteriën die in de ene mens 90 procen t van de darmflora uitmaken, terwijl ze in iemand anders zo goed als afwezig zijn. Toch zijn beide personen kerngezond.

Tot slot zijn 119 soorten gevonden die nog onbekend waren en die er zo apart uitzien dat ze uitgebreid nader onderzoek verdienen.

bron: Nature, NIH, VIB e.v.a.

Onderwerpen