Kennisbasis: voortaan wekelijks 5 uur rekenles op de pabo

Vanaf komend jaar worden aan toekomstige docenten veel hogere eisen gesteld dan nu het geval is. Dat valt op te maken uit de zogeheten Kennisbasis, die vandaag (maandag) door de pabo’s en de 2e graads lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs is gepresenteerd.

Met dit initiatief hopen ze af te rekenen met de aanzwellende kritiek op met name de pabo’s. Die zouden leerkrachten afleveren met dermate bedroevende reken- en taalvaardigheden, dat het geen wonder is dat hun leerlingen er óók niks van bakken.

In die Kennisbasis is vastgelegd wat docenten in de toekomst moeten kennen en kunnen om überhaupt te kunnen afstuderen. De lijst is opgesteld door experts van binnen en buiten de lerarenopleidingen.

Meest opvallend is de eis dat pabo-studenten voortaan minimaal 5 uur per week aan rekenen en nog eens 5 uur aan taal moeten besteden, veel meer dan ze nu gemiddeld doen. Na de propedeuse en aan het einde van de opleiding wordt getoetst of het geholpen heeft, en die toets wordt centraal opgesteld en niet door de opleiding zelf. .

Bij de tweedegraads lerarenopleidingen zijn 18 verschillende Kennisbasissen voor afzonderlijke middelbare-schoolvakken opgesteld. Zo’n basis bestaat dan voor de helft uit vakkennis (bijvoorbeeld Frans of Wiskunde) en voor de helft uit praktijkkennis zoals pedagogiek, didactiek en praktijkstages. Ook hier wordt weer na de propedeuse en aan het einde van de opleiding landelijk getoetst.

Binnen de HBO-raad is tevens besloten dat pabo-studenten zich tijdens hun studie vergaand moeten gaan specialiseren in het lesgeven aan jongere óf oudere kinderen. Hoe dat precies wordt geregeld, is nog onderwerp van discussie.

bron: HBO-raad

Onderwerpen