Klimaatverandering kan er toe leiden dat onverwacht grote hoeveelheden polychloorbifenylen (PCB’s) en andere verontreinigingen de bodem uit dampen en in de atmosfeer terechtkomen. Die onaangename voorspelling doen de Canadese onderzoekers Jianmin Ma en Zuohao Cao in het tijdschrift Environmental Science and Technology.

Het zou dan vooral gaan om organische stoffen die ooit vanuit de atmosfeer in de bodem of in het water terecht zijn gekomen, en die er vervolgens zeer lang over doen om biologisch te worden afgebroken. In de tussentijd geldt: hoe warmer het is, des te meer verdampt er terug de atmosfeer in.

 

Om te zien wat er gebeurt als het klimaat verandert, gingen Ma en Cao (Air Quality Research Division, Environment Canada, Toronto) uit van een bestaand rekenmodel dat de uitwisseling van zulke ‘persistent organic pollutants’ (POP’s) tussen aarde, water en atmosfeer simuleert. Als modelstoffen kozen ze voor hexachloorbenzeen, hexachloorcyclohexanen (HCH’s) en PCB’s.

 

Vervolgens voerden ze in dat model de temperatuurveranderingen in, die worden voorspeld in de scenario’s van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). En vooral ook de temperatuurschommelingen die je in zo’n veranderd klimaat kunt verwachten.

 

En dan blijkt een temperatuurstijging van 0,05 graad Celsius per jaar al genoeg te zijn om de atmosferische concentratie van één PCB (2,2’,4,4’,5,5’-hexachloorbifenyl, afgekort PCB-153), met 58 procent te laten stijgen. Voor twee HCH’s werd respectievelijk 23 en 4 procent gevonden.

 

Hoe ernstig dat is, moet nog worden uitgezocht.

 

bron: C&EN

Onderwerpen