Nederland moet met spoed de juiste maatschappelijke en economische voorwaarden creëren voor de transitie naar een duurzame energievoorziening. Al in 2050 moeten we zonder fossiele brandstoffen kunnen, en om dat te halen moeten we jaarlijks 3 procent energie gaan besparen en 7 procent meer duurzame energie produceren. Dat is de kern van ‘Nederland krijgt nieuwe energie’, een partijoverstijgend voorstel dat vandaag is gepresenteerd door de milieuwerkgroepen van CDA, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP en GroenLinks.

De VVD zou ook meedoen, maar heeft zich op het laatste moment van het rapport gedistantieerd. Achteraf spreekt VVD-Kamerlid Halbe Zijlstra van een ‘geitenwollensokkeninitiatief’, wat mogelijk moet worden gezien als een tegemoetkoming aan de klimaatsceptici binnen de achterban.

 

In totaal hebben 156 deskundigen meegeschreven aan het pleidooi voor langetermijnbeleid, dat wordt gebracht als een soort tweede Deltawet. Ze stellen dat langer wachten niet verantwoord is. Het risico dat Nederland achterblijft bij de rest van de wereld en zo een lokale economische recessie over zich afroept, zou te groot zijn.

 

De rode draad is dat energiebesparing aantoonbaar rendabel is, dat hernieuwbare energievoorziening technisch gewoon kán en dat de hinderpalen vooral organisatorisch van aard zijn. Zo zitten betrokken partijen vaak op elkaar te wachten, en zijn de terugverdientijden van ‘groene’ investeringen moeilijk te rijmen met de eisen van een aandeelhouderseconomie.

 

Nodig zijn dus fiscale vergroening, een slimmer subsidiebeleid en een energietransitiefonds dat grote investeringen voorschiet. Tevens wordt er voor gepleit om alle verantwoordelijkheid neer te leggen bij één nieuw op te richten ministerie.

 

Ook wordt aanbevolen de bouw van nieuwe kolencentrales botweg te verbieden, geen subsidie meer te steken in onderzoek naar ondergrondse CO2-opslag, en lobby’s van industriële dinosauriërs voortaan stelselmatig te negeren.

 

De crux zit in één zinnetje op pagina 7: “Burgers en bedrijven willen dat de overheid krachtig en inspirerend leiderschap in energietransitie toont”. Waarvan akte.

 

bron:NRC, EnergieGids

Onderwerpen