Implementatie sectorplan gestart

Van 2011 tot 2016 stelt minister Plasterk 10 miljoen euro per jaar beschikbaar om het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek binnen de scheikunde in Nederland te versterken. Eenzelfde bedrag gaat naar de natuurkundefaculteiten, zo werd donderdag bevestigd bij de officiële start van de implementatie van het sectorplan natuur- en scheikunde.

Het bedrag was eind vorig jaar al toegezegd. Het nieuws is dat de commissie-Breimer, die het geld moet verdelen, nu echt aan de slag is.

Faculteiten kunnen plannen indienen bij de commissie voor 70 procent van het totale bedrag. Via NWO kunnen individuele onderzoekers voorstellen doen voor de besteding van de rest. In het voorjaar van 2010 brengt de commissie haar advies uit.

Het sectorplan natuur- en scheikunde moet voorkómen dat onderwijs en onderzoek in deze richtingen verder afkalven. Beide disciplines worden cruciaal geacht voor een sterk Nederlands bedrijfsleven en een gezonde wetenschappelijke infrastructuur. Maar steeds minder studenten kiezen er voor (tenminste, als je de life sciences niet meetelt) en sommige faculteiten hebben al flink moeten afslanken.

Het sectorplan richt zich op modernisering van het onderzoeklandschap, versterking van het onderzoek op focusgebieden die door actieplannen zijn vastgelegd, en het creëren van ‘focus en massa’binnen de instellingen.

bron: Ministerie van OCW

Onderwerpen