Het zijn niet alleen emoties die bepalen dat men in Barendrecht geen demonstratieproject voor de CO2-opslag wil, zoals in C2W6 van 28 maart wordt beweerd. Dat stelt Corrie W. Righolt-Dam, voorzitter CDA-gemeenteraadsfractie Barendrecht.

Als de plannen doorgaan, wordt tot 2040 op respectievelijk 2 en 3 km diepte in twee lege gasvelden onder dichtbevolkte Barendrechtse woonwijken 10 miljoen ton CO2 geïnjecteerd tot een druk van maximaal 300 bar. Daarbij wordt rekening gehouden met een speling van slechts enkele bar voor onvoorziene drukverhogingen.

Barendrecht wil niet besluiten louter op grond van emoties, maar ook op basis van gegronde feiten. Om op een objectieve manier te kunnen toetsen, is door de gemeenteraad eind 2008 een toetskader vastgesteld. In dat kader komen niet alleen technische, maar ook juridische vragen aan de orde.

VEILIG?

In Barendrecht wordt óók de discussie gevoerd; hoe veilig is wonen op een broeikasgas? Niet alleen tijdens de jaren van injecteren, maar ook voor komende generaties in de ‘eeuwige’ periode daarna. Zijn alle risico’s in het Milieueffectrapport (MER) voldoende in kaart gebracht? De boodschap van Shell in Barendrecht is: CO2 is een ongevaarlijk gas en de zeeklei in de bodem is dé perfecte afsluiting. Shell heeft gelijk, onder normale omstandigheden is er geen gevaar. In Barendrecht zouden we echter te maken kunnen krijgen met het vrijkomen van CO2 tijdens de jaren van injecteren en met eventuele lekkages uit de diepe ondergrond. Dan zouden concentraties in Barendrecht voor kunnen komen, die mogelijk de letale dosis bereiken. Als dat onder je achtertuin gebeurt, dan mag je toch wel extra vragen stellen?

Een paar van die vragen: Waarom wordt in het MER zo makkelijk geconcludeerd, dat er in de diepe ondergrond geen chemische reacties op kunnen treden, die de geologische bodemgesteldheid kunnen doen veranderen? Waarom wordt de risicoanalyse beperkt tot precies die terreinen waar wordt geïnjecteerd en worden alle risico’s buiten dit gebied afgedaan als niet aan de orde? Waarom geen monitoringplan om eventuele lekkages te meten in de woonwijken? Waarom worden de referentiedocumenten van Shell – die ten grondslag liggen aan het MER – niet wetenschappelijk bewezen door andere onafhankelijke instituten? Waarom is de publicatie van deze documenten pas nadat ze ter inzage lagen bij het MER – ongeveer 2 maanden geleden – openbaar geworden en na nog meer druk vanuit Barendrecht ook op internet gepubliceerd? Als men zegt vertrouwen te hebben in een techniek die men beheerst, kan men toch al een jaar eerder volledig inzage geven in feiten als daarom wordt gevraagd?

DICHTBEVOLKT

Over blijft dé vraag, waarom het dichtbevolkte Barendrecht uitverkoren is als demonstratielocatie. In 2007 werd in het Amesco-rapport gesteld geen demonstratieproject te starten in een dichtbevolkt gebied. Barendrecht heeft bijna 50.000 inwoners, is dat dan dé ideale locatie om te experimenteren? Economisch is het te begrijpen. De afvalstof CO2 wordt op luttele kilometers afstand van Barendrecht in Pernis geproduceerd.

Barendrecht neemt in juni een definitief besluit. Dat besluit kan op grond van de huidige feiten en cijfers niet anders zijn dan: nee, niet doen. Of er dan ook echt geen CO2 wordt opgeslagen in Barendrecht hangt af van de rijksoverheid en de provincie. Deze hogere overheden hebben de wettelijke mogelijkheid de gemeente Barendrecht te overrulen. Het wordt hoog tijd dat men beseft dat Barendrecht een weloverwogen besluit neemt. Het wordt de hoogste tijd dat dat niet wordt afgedaan als ‘emoties’!

Kijk voor meer informatie op: www.cdabarendrecht.nl/co2.

Bron: C2W8, 18 april 2009

Onderwerpen