Dringend meer publieke en private middelen nodig

“De weg naar Nederland als Kennisland in 2016 heeft nog geen groene golf teweeggebracht. Teveel stoplichten staan op oranje of zelfs op rood” stelde Alexander Rinnooy Kan op de eerste jaarlijkse evaluatie van de Kennisinvesteringsagenda (KIA). Deze agenda van het Innovatieplatform (IP) bevat de ambities van Nederland als toekomstige kenniseconomie op wereldniveau en de strategie om dit te realiseren.

De stoplichten waar Rinnooy Kan over spreekt zijn 22 ambitie-indicatoren, die de haalbaarheid van de doelen voor 2016 moeten aangeven. De mate waarin de ambities bereikt zijn is moeilijk te schatten op basis van de korte periode dat de KIA bestaat. Samen met voorspellingen voor lange termijn trends is een ruwe schatting echter al mogelijk.

Rinnooy Kan, in gezelschap van Robbert Dijkgraaf (Universiteit van Amsterdam) en Gerard Kleisterlee (Philips), uitte na afloop van de persconferentie zijn opluchting over het feit dat alle partners van de KIA nog steeds achter de plannen staan. De reden voor deze opluchting is duidelijk. Op dit moment zijn 3 indicatoren op niveau (groen), vereisen er 9 dringend aandacht (oranje) en verkeren er 8 in grote problemen (rood). Voor de overige 2 zijn op dit moment te weinig gegevens beschikbaar voor een betrouwbaar oordeel. Het doel is dat in 2016 publiek en privaat geld voor kennis en innovatie 6 miljard euro hoger ligt dan het huidige budget. Dit lijkt niet haalbaar met de huidige vooruitgang.

Er is dus simpelweg meer geld nodig om Nederland in de top 5 van de wereld te brengen. Het private geld loopt terug, maar op dit moment is niet duidelijk wat hier de reden voor is. Het IP gaat hier onderzoek naar doen. Volgens Kleisterlee ligt de verantwoordelijkheid hiervoor niet alleen bij het bedrijfsleven: “De overheid moet een consistenter beleid voeren als het om het vestigingsklimaat gaat. Het kabinet geeft nu tegenstrijdige signalen.”

Over de investering vanuit de overheid wat betreft publiek geld zijn de leden van het IP helder: “Er zijn goede intenties voor de kenniseconomie, maar wij zien dit onvoldoende terug in het kabinetsbeleid.” aldus Dijkgraaf.

Voor meer informatie over het IP en de KIA

Onderwerpen